Tag - องค์ความรู้สมุนไพร

banner-edit_1_orig

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง “องค์ความรู้สมุนไพรเพื่อ…ประเทศไทย 4.0”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
เรื่อง “องค์ความรู้สมุนไพรเพื่อ…ประเทศไทย 4.0”

เนื่องด้วยคณะเภสัชศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดให้มีการประชุมวิชาการ เรื่อง “องค์ความรู้สมุนไพรเพื่อ…ประเทศไทย 4.0” ในวาระ 100ปี ชาตกาล เภสัชกร ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.วิเชียร จีรวงส์ ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2651 ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถดำเนินการลงทะเบียน เข้าร่วมการประชุมในระบบออนไลน์ขอหน่วยงานการศึกษาต่อเนื่อง (http://www.pharm.chula.ac.th/ce)

รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้