Tag - อนุสิทธิบัตร

การพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สู่เส้นทางการจดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร 19 มิถุนายน 2562

การพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สู่เส้นทางการจดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร 19 มิถุนายน 2562

การพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สู่เส้นทางการจดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร 19 มิถุนายน 2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สู่เส้นทางการจดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร

โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ
และได้รับเกียรติจากคุณสายสมร ไข่หิน กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เป็นวิทยากร

เพื่อเตรียมความพร้อม สนับสนุน และส่งเสริมให้คณาจารย์สามารถพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
จนนำไปสู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เพิ่มโอกาสในการยกระดับงานวิจัย
พัฒนาศักยภาพในการประยุกต์ใช้งานวิจัยให้สูงขึ้น
โดยมีคณาจารย์ บุคคลากร และนักศึกษา รวม 40 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

โดยมีหัวข้อดังนี้

  • แนวทางการสร้าง Innovation Ecosystem ในมหาวิทยาลัย
  • ทรัพย์สินทางปัญญากับงานวิจัย
  • หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเตรียมคำขอรับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
  • การพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ สู่เส้นทางการจดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร

ณ ห้องประชุมทานตะวัน อาคาร 12 คณะวิทยาศาสตร์

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

คณะวิทยาศาสตร์ พัฒนาคณาจารย์ด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สู่เส้นทางการจดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร

คณะวิทยาศาสตร์ พัฒนาคณาจารย์ด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สู่เส้นทางการจดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร

จำนวนผู้เข้าชม 755 views

คณะวิทยาศาสตร์ พัฒนาคณาจารย์ด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
สู่เส้นทางการจดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สู่เส้นทางการจดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมทานตะวัน อาคาร 12 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณนิศาชล ศศานนท์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาและศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการสร้าง Innovation Ecosystem ในมหาวิทยาลัย ทรัพย์สินทางปัญญากับงานวิจัย และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเตรียมคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร” การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นฐานทางด้านการพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สู่เส้นทางการจดสิทธิบัตร แนะแนวทางการพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สู่เส้นทางการจดสิทธิบัตร ให้คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจทางการพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สู่เส้นทางการจดสิทธิบัตรเพื่อโอกาสทางธุรกิจ ให้มีนักวิจัยรุ่นใหม่เกิดขึ้นและสามารถจดสิทธิบัตรได้ โดยคณาจารย์อบรมทั้งสิ้น 50 คน

 ภาพกิจกรรม : 
[IMG-Gal id=11756]

IDI_SCIENCE2018

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง”การพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ สู่เส้นทางการจดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร”

จำนวนผู้เข้าชม 790 views

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
สู่เส้นทางการจดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร”

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง”การพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ สู่เส้นทางการจดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร”  โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิศาชล ศศานนท์ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา) เป็นวิทยากรในการอบรมโครงการ ในวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมทานตะวัน อาคาร ๑๒ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

*** ติดต่อสอบถาม : อาจารย์ ดร.สราวุธ  แก้วศรี (๐๘๗-๘๕๓๙๙๐๒)***