Tag - อบรมบุคลากรใหม่

คณะวิทยาศาสตร์ อบรมบุคลากรใหม่และการพัฒนาเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและแนวปฏิบัติการทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์ อบรมบุคลากรใหม่และการพัฒนาเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและแนวปฏิบัติการทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์ อบรมบุคลากรใหม่และการพัฒนาเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและแนวปฏิบัติการทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรมบุคลากรใหม่และการพัฒนาเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและแนวปฏิบัติการทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากร และอาจารย์สมพร กระออมแก้ว เป็นวิทยากร บรรยาย เรื่องระเบียบและแนวปฏิบัติตนในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ  ห้องประชุมทานตะวัน ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

 

อบรมบุคคลากรใหม่

คณะวิทยาศาสตร์จัดอบรมบุคลากรใหม่

คณะวิทยาศาสตร์จัดอบรมบุคลากรใหม่

อบรมบุคคลากรใหม่

 คณะวิทยาศาสตร์นำโดย ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมบุคลากรใหม่ใน หัวข้อเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากรใหม่ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ วันที่ 11 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์วิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ประยุกต์  ในการอบรมในครั้งนี้จัดอบรมให้พนักงานมหาวิทยาลัย บุคคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพใน ด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่ทำการสอน ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร ซึ่งมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ ประกอบกับเพื่อให้เข้าใจในบทบาทของอาจารย์ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนเข้าใจระเบียบ ประกาศและแนว ปฏิบัติของระบบราชการ และของมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้องตรงกัน ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพของงานที่ทำอยู่ในระดับ มาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา

อบรมบุคคลากรใหม่