Tag - อบรมเชิงปฏิบัติการ

สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัสไทย-อังกฤษ 29 มิถุนายน 2562

สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัสไทย-อังกฤษ 29 มิถุนายน 2562

สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัสไทย-อังกฤษ 29 มิถุนายน 2562

สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัสไทย-อังกฤษ

ได้รับเกียรติจาก อาจารย์กิรณา ทะลายรัมย์ และอาจารย์วริศราภรณ์ สุมหิรัญ แผนกวิชาเลขานุการ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ เป็นวิทยากร

ณ วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2562 อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อเสนอต่อแหล่งทุน 12 มิถุนายน 2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อเสนอต่อแหล่งทุน 12-13 มิถุนายน 2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อเสนอต่อแหล่งทุน 12-13 มิถุนายน 2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นหน่วยงานที่มุ่งจัดการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยพัฒนาคนให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
พัฒนาองค์ความรู้ด้วยการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการส่งเสริมให้คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์มีทักษะในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อเพิ่มโอกาสและยกระดับในด้านวิจัย และพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยให้สูงขึ้น

ด้วยเป้าประสงค์นี้ทางคณะวิทยาศาสตร์จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อเสนอต่อแหล่งทุน”
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรม

และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ปิ่นทอง
และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

หัวข้อในการบรรยาย

  • องค์ประกอบสำคัญในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อเสนอต่อแหล่งทุน
  • เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อเสนอต่อแหล่งทุน
  • หลักเกณฑ์ องค์ประกอบ และเทคนิคในการเขียนบทความวิชาการ และบทความวิจัย
  • เทคนิคในการเขียนบทความวิชาการ และบทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
  • การเตรียมความพร้อม การหาช่องทาง และเทคนิคการการนำเสนอผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์
  • เทคนิคการจัดกระทำข้อมูลเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์

ณ ห้องประชุมทานตะวัน อาคาร 12 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ อบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 8 - 9 มิถุนายน 2562

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ อบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 8 – 9 มิถุนายน 2562

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ อบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 8 – 9 มิถุนายน 2562

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการควบคุมคุณภาพทางสถิติ
ให้กับนักศึกษาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 1 – 4
เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการควบคุมคุณภาพทางสถิติ
สามารถเลือกใช้เครื่องมือพื้นฐานของ Statistical Process Control Chart วิเคราะห์และแปรผล
ได้อย่างถูกต้องอย่างเหมาะสมรวมทั้งสามารถใช้โปรแกรม Minitab ในการวิเคราะห์ I, P, C, U และ X-bar S Chart ได้
และพร้อมก่อนที่ออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ในระหว่างวันที่ 8 – 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบ และสร้างแบบด้วยโปรแกรม Optitex

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบ และสร้างแบบด้วยโปรแกรม Optitex

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบ และสร้างแบบด้วยโปรแกรม Optitex

โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สืบศักดิ์ ก้อนคำดี หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ เป็นประธานในพิธีเปิด

และได้รับเกียรติจาก ดร.จารุณี ชัยโชติอนันต์ ข้าราชการบำนาญสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เป็นวิทยากรให้ความรู้

ระหว่างวันที่ 12 – 26 กุมภาพันธ์ 2562 และ วันที่ 1 – 10 มีนามคม 2562
ณ ห้องประชุมทานตะวัน อาคาร 12 คณะวิทยาศาสตร์

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

อบรมเชิงปฏิบัติการ การให้คำแนะนำ คำปรึกษาและการพัฒนาบุคลิกภาพ - 19 มกราคม 2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ การให้คำแนะนำ คำปรึกษาและการพัฒนาบุคลิกภาพ – 19 มกราคม 2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ การให้คำแนะนำ คำปรึกษาและการพัฒนาบุคลิกภาพ – 19 มกราคม 2562
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิศัลยา ศิริทรัพย์ปรีดา หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) โรงพยาบาลโนนดินแดง และแพทย์หญิงภัทรี เลาติเจริญ เป็นวิทยากรให้ความรู้

ณ วันที่ 19 – 20 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 12)

เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้คำแนะนำ
คำปรึกษาและการพัฒนาบุคลิกภาพ และสามารถนำไปใช้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ด้านสุขภาพได้อย่างถูกต้อง

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

อบรมเชิงปฏิบัติการ การให้คำแนะนำ คำปรึกษาและการพัฒนาบุคลิกภาพ

อบรมเชิงปฏิบัติการ การให้คำแนะนำ คำปรึกษาและการพัฒนาบุคลิกภาพ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การให้คำแนะนำ คำปรึกษาและการพัฒนาบุคลิกภาพ
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นประธาน
และได้รับเกียรติจาก คุณดาวรุ้ง จงวงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้างานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลโนนดินแดง เป็นวิทยากรให้ความรู้
ณ วันที่ 12 – 13 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 12)
เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 70 คน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้คำแนะนำ
คำปรึกษาและการพัฒนาบุคลิกภาพ และสามารถนำไปใช้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ด้านสุขภาพได้อย่างถูกต้อง

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/