Tag - อพวช

YTSA 2018

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ประจำปี 2561

จำนวนผู้เข้าชม 351 views

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ประจำปี 2561

ด้วยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญนักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยประจำปี 2561 : Young Thai Science Ambassador Award, YTSA 2018 หัวข้อ “The Mystery of Foods: the Truth about Foods that You Never Known! (ความลับของอาหาร: ความจริงเกี่ยวกับอาหารที่คุณไม่เคยรู้!)” ชิงทุนการศึกษา พร้อมโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศเยอรมนี รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และคลิปวีดีโอ (Clip VDO) ความยาวไม่เกิน 3 นาที ในหัวข้อ  The Mystery of Foods: the Truth about Foods that You Never Known! ไปยัง อพวช. ทาง E-mail : ytsainfo@gmail.com ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 

 เอกสารแนบโครงการ 

“คาราวานวิทยาศาสตร์ (อพวช.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์”

“คาราวานวิทยาศาสตร์ (อพวช.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์”

“คาราวานวิทยาศาสตร์ (อพวช.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์”

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดคาราวานวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

      รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิด โครงการ “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ” ที่จัดขึ้นโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง  การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียง ได้มีโอกาสเรียนรู้และได้ประสบการณ์ ตลอดจนเกิดทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในลักษณะของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ซึ่งประกอบด้วย ชิ้นงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์แบบสื่อสัมผัส การแสดงทางวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมวิทยาศาสตร์หรรษา ท้องฟ้าจำลอง ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ 1 และ 2 และการอบรมสัมมนาสำหรับครู เป็นต้น ซึ่งงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์และใกล้เคียง ที่ได้ส่งนักเรียนมาร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลาม

ภาพกิจกรรม >>

SCIENCE

คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญร่วมกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.”

คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญร่วมกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.”

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดการจัดกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” ประจำปี 2561 ในวันที่21-24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อเข้าร่วมกิจกรรม โทร. 02 577 9976 / 02 577 9999 ต่อ 2123 
ติดตามข้อมูลได้ที่ที่เว็บไซต์ http://www.nsm.or.th/ 

ขั้นตอนการจองเข้าร่วมกิจกรรม

โครงการคาราวานวิทยาศาสตร์

ตัวแทนองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เข้าพบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และผู้บริหาร

ตัวแทนองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เข้าพบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และผู้บริหาร

ตัวแทนองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และผู้บริหาร เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาคาร 12 เพื่อปรึกษาหาเกี่ยวกับการจัดโครงการคาราวานวิทยาศาสตร์กับ อพวช ซึ่งเป็นภารกิจหลักขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยการจัดแสดงนิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา ส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ  และเพื่อให้เยาวชนและประชาชนที่อยู่ห่างไกลในแต่ละภูมิภาคของประเทศได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมของ อพวช.