Tag - อาจารย์ที่ปรึกษา

การจัดการองค์ความรู้ด้านการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

โครงการ การจัดการองค์ความรู้ด้านการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

โครงการการจัดการองค์ความรู้ด้านการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ การจัดการองค์ความรู้ด้านการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธาน และ
ได้รับเกียรติจาก อ.ต่อศักดิ์ กาญจนทรัพย์สิน หัวหน้ากลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ เป็นวิทยากร

ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมทานตะวัน อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/