Tag - อาจารย์รุ่งเรือง งาหอม อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์

การจัดการเรียนรู้ด้านวิจัย

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการจัดการเรียนรู้ เรื่อง “การจัดการเรียนรู้ด้านวิจัย”

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการจัดการเรียนรู้ เรื่อง “การจัดการเรียนรู้ด้านวิจัย”

การจัดการเรียนรู้ด้านวิจัย

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการจัดการเรียนรู้ เรื่อง “การจัดการเรียนรู้ด้านวิจัย” ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก

การจัดการเรียนรู้ด้านวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดอมรมฯ กล่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดการอบรมครั้งนี้เพื่อให้คณาจารย์มีการจัดการเรียนรู้ด้านวิจัยโดยใช้หลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากการวิจัย มีแนวทางในการเตรียมงานด้านการวิจัย คณาจารย์รุ่นใหม่ได้รับรู้ด้านการวิจัยจากวิทยากรที่มีประสบการณ์

การจัดการเรียนรู้ด้านวิจัย

การอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมหมาย  ปะติตังโข อาจารย์สาขาวิชาเคมี และอาจารย์รุ่งเรือง งาหอม อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์  เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การจัดการเรียนรู้ด้านวิจัย  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปช่วยพัฒนาทางด้านวิจัย มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และสามารถนำความรู้ด้านวิจัยไปประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการเรียนรู้ด้านวิจัย

การจัดการเรียนรู้ด้านวิจัย

การจัดการเรียนรู้ด้านวิจัย