Tag - เกียรติบัตร

รายชื่อนักเรียน ที่เข้าแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

เกียรติบัตร รายชื่อนักเรียน ที่เข้าแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

เกียรติบัตร รายชื่อนักเรียน ที่เข้าแข่งขันทางวิทยาศาสตร์
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

ลำดับรายละเอียดดาวน์โหลด
1เกียรติบัตร การเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายdownload
2เกียรติบัตร การเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นdownload
3เกียรติบัตร การเข้าร่วมอบรมโครงการงานประดิษฐ์จากผ้าสักหลาดdownload
4เกียรติบัตร การเข้าร่วมการแข่งขัน เครื่องบินพลังยาง สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นdownload
5เกียรติบัตร การเข้าร่วมการแข่งขัน วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้นdownload
6เกียรติบัตร การเข้าร่วมการแข่งขัน SUDOKU สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายdownload
เกียรติบัตร การเข้าร่วมการสอบแข่งขันสาระการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เกียรติบัตร การเข้าร่วมการสอบแข่งขันสาระการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เกียรติบัตร ของครูผู้ควบคุมนักเรียนและนักเรียน ที่เข้าร่วมการสอบแข่งขันสาระการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลำดับรายละเอียดดาวน์โหลด
1ครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขันสาระการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายดาวน์โหลด
2เข้าร่วมการสอบแข่งขันสาระการเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายดาวน์โหลด
3เข้าร่วมการสอบแข่งขันสาระการเรียนรู้วิชา เคมี ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายดาวน์โหลด
4เข้าร่วมการสอบแข่งขันสาระการเรียนรู้วิชา ฟิสิกส์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายดาวน์โหลด
5เข้าร่วมการสอบแข่งขันสาระการเรียนรู้วิชา ชีววิทยา ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายดาวน์โหลด