Tag - เครือข่ายคนไทยไร้พุง

เครือข่ายคนไทยไร้พุง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และเครือข่ายคนไทยไร้พุงราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการสร้างทีมวิทยากรและรูปแบบการให้บริการวิชาการสู่ประชาชนและท้องถิ่น

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และเครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการสร้างทีมวิทยากรและรูปแบบการให้บริการวิชาการสู่ประชาชนและท้องถิ่น

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และเครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย โดย พล.ต.หญิง ศ.คลินิก พญ.อัมพา สุทธิจำรูญ  และวิทยากรประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการสร้างทีมวิทยากรและรูปแบบการให้บริการวิชาการสู่ประชาชนและท้องถิ่น แก่คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ในวันที่ 22 พย. 60 เวลา 9.30-16.00น. ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการกีฬา

ชมภาพกิจกรรม :

http://www.sport.bru.ac.th/เครือข่ายคนไทยไร้พุง/