Tag - เครือข่ายความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาธารณสุข

ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาธารณสุข

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน เข้าร่วมงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจัดโดยเครือข่ายความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาธารณสุข มหาวิทยาลัยกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน เข้าร่วมงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจัดโดยเครือข่ายความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาธารณสุข มหาวิทยาลัยกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาธารณสุข
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ นำโดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และคณาจารย์ในสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน เข้าร่วมงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของแต่ละจังหวัด ซึ่งการแสดงที่นักศึกษานำไปแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ชุดนี้มี  ชื่อว่า “รำเรือมอัปสรา” ในกิจกรรมสาธารสุขสัมพันธ์กีฬาและวิชาการครั้งที่ 5 ซึ่งจัดโดยเครือข่ายความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาธารณสุข มหาวิทยาลัยกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน)  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560