Tag - เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ

วิทยาศาสตร์ จัดอบรมโครงการ “เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ หนังสือและการนำเสนอผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์”

วิทยาศาสตร์ จัดอบรมโครงการ
” เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ หนังสือและการนำเสนอผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ”

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ ตำรา หนังสือ และการนำเสนอผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการในเกณฑ์ใหม่” ในวันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุษย์ อาคาร ๒๒ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
โดยไดรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในการเปิดโครงการในการอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์และบุคลากรจำนวนมาก ทั้งในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ และต่างคณะ โดยได้รับการสนับสนุนจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๒ ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ดร.อลงกลด แทนออมทอง จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อแนะแนวทางในการเขียนผลงานวิชาการ ตำรา และหนังสือเรียน รวมถึงการนำเสนอผลงาน วิจัยทางวิทยาศาสตร์ การอบรมในครั้งนี้จะเป็นโอกาสที่จะได้รับโอกาสและได้รับความรู้เพิ่มเติม และสามรถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

[IMG-Gal id=11172]