Tag - เทคนิคการเขียนผลงานวิจัย

SENT_JOURNAL

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง “เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่น ๓”

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง “เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่น ๓”

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ ๓” ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร 
ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบทุนพัฒนาวิจัย (pdms.arda.or.th)  โดยเข้าไปลงทะเบียน และเลือกสมัครฝึกอบรม หรือส่งใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)