Tag - เทคโนโลยีการอาหาร

โครงการเชื่อมความสำพันธ์บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 6

โครงการเชื่อมความสำพันธ์บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 6

โครงการเชื่อมความสำพันธ์บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 6
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.จิตตะวัน กุโบลา หัวหน้าสาขาวิชา
พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
เข้าร่วมโครงการเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 6
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 25 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รางวัลที่ได้รับ
*** รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
*** รางวัลชนะเลิศ การเต้นแอโรบิก Aerobic Dance

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

นักศึกษาปี 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศึกษาดูงาน ด้านการใช้เครื่องมือวิเคราะห์สำหรับอาหาร

นักศึกษาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศึกษาดูงาน ด้านการใช้เครื่องมือวิเคราะห์สำหรับอาหาร

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ศึกษาดูงาน ด้านการใช้เครื่องมือวิเคราะห์สำหรับอาหาร ณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
ชั้น 6 และ 7 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561