Tag - เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ประชุมวิชาการระดับชาติ

คณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ“ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ”

  คณะวิทยาศาสตร์  ได้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ”

ประชุมวิชาการระดับชาติ

วันที่ 2 มีนาคม 2560 ดร.ทิพย์วัลย์ แสนคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์  ได้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ” ( National conference on Technology and Innovation Management : NCTIM ) ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการนี้มีนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับเกียรติบัตรจากการ ร่วมนำเสนองานวิจัย จำนวนทั้งสิ้น 16 คน