Tag - เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

อัญเชิญตราพระราชลัญจกร

กำหนดการ “พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรปีที่ ๕” วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กำหนดการ “พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรปีที่ ๕”
วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

          **************************************************************************************************
เวลา รายละเอียดกิจกรรม
ช่วงเช้า
07.00 น. ทำบุญตักบาตรต้อนรับนักศึกษาใหม่ ณ สนามกีฬากลางมหามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
โดย ชมรมพุทธศาสตร์ทางก้าวหน้า (นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สวมชุดเฟรชชี่)
ช่วงเย็น
15.30 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รวมตัวตามคณะ
16.00 น. ผู้บริหาร ข้าราชการ คณาจารย์บุคลากรและแขกผู้มีเกียรติพร้อมกันที่ลานองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตั้งขบวนแถว
16.15 น. อัญเชิญตราพระราชลัญจกรองค์จำลองจากแท่นประทับ โดย นายกองค์การบริหารนักศึกษา ณ อาคารนวัตปัญญา
16.30 น. รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประธานในพิธีเดินทางมาถึงลานองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต
– ประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
– นายกองค์การบริหารนักศึกษา กล่าวรายงาน
– ประธานเจิมมงคลให้แก่ผู้นำนักศึกษาและผู้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรองค์จำลอง
– อธิการบดี มอบตราพระราชลัญจกรองค์จำลองและกล่องเครื่องหมายนักศึกษาให้กับตัวแทนนักศึกษา
– นายกองค์การบริหารนักศึกษาและผู้นำนักศึกษาถวายบังคมตราพระราชลัญจกร
– ขบวนอัญเชิญตราพระราชลัญจกรเคลื่อนผ่านนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ
18.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าแถวในสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
18.30 น. รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประธานในพิธีเดินทางมาถึง (เพลงมหาฤกษ์)
เคารพธงชาติ
– ขบวนตราพระราชลัญจกร เคลื่อนเข้าสู่สนามเพื่อประดิษฐานหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ (บรรเลงเพลงโหมโรง)
– นายกองค์การบริหารนักศึกษา นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ถวายบังคมตราพระราชลัญจกร
– ประธานกล่าวถวายความอาลัย : ผู้บริหารยืนเรียงแถวด้านหลังอธิการบดี บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
– นายกองค์การบริหารนักศึกษา นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ถวายบังคมพระบรมสาทิสลักษณ์
– ประธาน มอบกล่องตราเครื่องหมายนักศึกษา ให้กับนายกองค์การบริหารนักศึกษาและประธานสภานักศึกษา
– คณะผู้บริหารประจำจุด และเริ่มมอบกล่องเครื่องหมายนักศึกษาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นแถว
– ประธาน กล่าวให้โอวาท
– นายกองค์การบริหารนักศึกษานำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กล่าวคำปฏิญาณตนการแสดงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
– ประธาน และผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด จุดประทีบถวายความอาลัย
(ร้องเพลงอาศิรวาทราชภัฏ ร้องเพลงสดุดีมหาราชา)
ร่วมบูมมหาวิทยาลัย เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และเพลงสามัคคีชุมนุม
22.00 น. เสร็จพิธี

หมายเหตุ
1. ประธาน และคณะผู้บริหาร สวมชุดปกติขาว
2. คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติสวมชุดสูทมหาวิทยาลัย
3. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สวมชุดนักศึกษาโดยไม่มีเครื่องหมาย
4. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
***********************