Tag - เนื้อเยื่อท่อลำเลียงพืช

การพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ อบรม โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด

คณะวิทยาศาสตร์ อบรม โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด

การพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน ในโครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนที่เข้ารับการอบรม โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 102 คน มีคณาจารย์สาขาวิชา เคมี ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่อง เนื้อเยื่อท่อลำเลียงพืช การแยกของผสมด้วยวิธีการกรอง การสกัดด้วยตัวทำลายและการตกผลึก

การพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

การพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

การพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

การพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

การพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

การพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

การพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์