Tag - เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

activity_science2561

วิทยาศาสตร์ ดำเนินโครงการพัฒนาศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

วิทยาศาสตร์ ดำเนินโครงการพัฒนาศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรม
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  จะดำเนินโครงการพัฒนาศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ อาคารวิทยาศาสตร์สิ่งทอ (อาคาร ๑๖ ) โดยมีวัตถุประสงค์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบ สร้างแบบตัด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยนำผ้าพื้นบ้านมาใช้ในการอบรมเพื่อเพิ่มมูลค่าของผ้าพื้นบ้าน ซึ่งการอบรมครั้งนี้ผู้เข้าอบรมจะได้รับการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่าง ๆ  หลักสูตรการอบรมครั้งนี้จะสามารถตอบสนองความต้องการในการเพิ่มศักยภาพการผลิตและเพิ่มความรู้ความสามารถในการหารายได้และประกอบอาชีพ