Tag - เยาวสตรีดีเด่น

Lady_2561

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกยุวสตรีดีเด่น (เนื่องในงานสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๑)

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกยุวสตรีดีเด่น (เนื่องในงานสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๑)

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ขอความร่วมมืองานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกยวสตรีดีเด่นให้กับหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง และเชิญชวนหญิงที่มีอายุ ๑๘-๒๕ ปี  เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเยาวสตรีดีเด่น เนื่องในงานสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑
           
ส่งแบบเสนอประวัติและผลงานภายในวันที่ ๑๓  พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สามารถดาวน์โหลดแบบเสนอแบบประวัติและผลงานได้ทางเว็บไซต์ :http://www.dcy.go.th หัวข้อ”ข่าวประชาสัมพันธ์”

เอกสารแนบ