Tag - เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ

เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา ชั้นปีที่ 1-4 ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

          ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา ชั้นปีที่ 1-4 ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

                 

            ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา ชั้นปีที่ 1-4 ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา09.00-15.00น. ณ บริเวณลานไทร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา