Tag - เวียนเทียน

ขอเชิญร่วมกิจกรรม เวียนเทียนเนื่องใน “วันมาฆบูชา “

ขอเชิญร่วมกิจกรรม เวียนเทียนเนื่องใน “วันมาฆบูชา ”

ด้วยสำนักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กำหนดจัดโครงการเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ให้บุคลากร และนักศึกษาและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ร่วมกิจกรรมในการส่งเสริมและสืบทอดประเพณี อันดีงามตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ ณ ลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์