Tag - เสนอชื่อข้าราชการพลเรือน

วิทยาศาสตร์ เสนอชื่อตัวแทนข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ เสนอชื่อตัวแทนข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ เสนอชื่อตัวแทนข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ เสนอชื่อตัวแทนข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดให้มีการ คัดเลือกอาจารย์ที่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเป็นตัวแทนของคณะวิทยาศาสตร์ ในการรับการคัดเลือกเป็น “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำ ปี 2560” ของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยคณะวิทยาศาสตร์ใช้วิธีเสนอชื่อแบบลับ ในวันที่ 18 มกราคม 2560  ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเล็ก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วิทยาศาสตร์ เสนอชื่อตัวแทนข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา