Tag - แข่งขันวาดภาพ

กิจกรรมวาดภาพตามจินตนาการ

แข่งขันวาดภาพในจินตนาการ

แข่งขันวาดภาพในจินตนาการ

ภาพกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพในจินตนาการสำหรับ นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้น 2 (อาคาร22) คณะวิทยาศาสตร์