Tag - แข่งขันสาระการเรียนรู้

สอบแข่งขันทักษะการเรียนรู้

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดการสอบแข่งขันสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดการสอบแข่งขันสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

สอบแข่งขันทักษะการเรียนรู้

ตามรายละเอียดด่านล่างครับ

 

*** แก้ไขเวลาในการสอบน่ะครับ***

คณิตศาสตร์ สอบวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 – 11.00 น. ณ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร 22 ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เคมี สอบวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 13.00 – 15.00 น. ณ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร 22 ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ฟิสิกส์ สอบวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 – 11.00 น. ณ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร 22) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ชีววิทยา สอบวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 13.00 – 15.00 น. ณ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร 22) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ****

ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบแข่งขันสาระการเรียนรู้ 

คณิตศาสตร์

เคมี

ชีววิทยา

ฟิสิกส์