Tag - แนะแนวการศึกษาต่อ

แนะแนวการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

คณะวิทยาศาสตร์ แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ นำคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ตำบล ละหานทราย อำเภอ ละหานทราย บุรีรัมย์ ในงาน Open House ซึ่งจัดให้แก่นักเรียนชั้นปีที่ 6 และนักเรียนที่สนใจ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โดยคณะวิทยาศาสตร์มี 12 สาขาวิชา ร่วมนำเสนอแนวทางการศึกษา อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา แนะนำให้นักเรียน ได้เข้ามารับชม รับฟัง จากคณาจารย์และนักศึกษาโดยตรง ยังสานสัมพันธ์ในด้านบริการวิชาการระหว่างโรงเรียน เป็นการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2561 ต่อไป

 

 

คณะวิทยาศาสตร์แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสตึก

คณะวิทยาศาสตร์แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสตึก

คณะวิทยาศาสตร์ แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสตึก

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสตึก ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้นำเสนอหลักสูตรทั้ง 12 สาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ในการนี้ได้นำเสนอหลักสูตรการเรียนการสอนว่าเกี่ยวกับอะไร แนวทางการศึกษาเป็นอย่างไร สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพอะไร ให้กับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง พร้อมทั้งมีกิจกรรมเล็กน้อยและมอบของที่ระลึกให้กับนักเรียนที่เข้ารวมกิจกรรม   

แนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนจตุราษฏร์พิทยาคม

แนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนจตุราษฏร์พิทยาคม

แนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนจตุราษฏร์พิทยาคม

อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำคณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียน โรงเรียนจตุราษฏร์พิทยาคม ณ โรงเรียนจตุราษฏร์พิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 โดยคณาจารย์และนักศึกษานำเสนอหลักสูตรที่น่าสนใจในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการศึกษาต่อในหลักสูตรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์