Tag - แนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสตึก

คณะวิทยาศาสตร์แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสตึก

คณะวิทยาศาสตร์ แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสตึก

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสตึก ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้นำเสนอหลักสูตรทั้ง 12 สาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ในการนี้ได้นำเสนอหลักสูตรการเรียนการสอนว่าเกี่ยวกับอะไร แนวทางการศึกษาเป็นอย่างไร สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพอะไร ให้กับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง พร้อมทั้งมีกิจกรรมเล็กน้อยและมอบของที่ระลึกให้กับนักเรียนที่เข้ารวมกิจกรรม