Tag - แนะแนวหลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์สกรณ์ บุษบงและนักศึกษา แนะแนวหลักสูตร ณ โรงเรียนสตึก

คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์สกรณ์ บุษบงและนักศึกษา แนะแนวหลักสูตร ณ โรงเรียนสตึก

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์สกรณ์ บุษบงและนักศึกษา
แนะแนวหลักสูตร โรงเรียนสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้แนะนำหลักสูตรทั้ง 12 สาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์
โดยคณาจารย์นำเสนอหลักสูตรที่น่าสนใจประกอบกับแนวทางการศึกษา สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง
ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สร้างความรู้ความเข้าใจการศึกษาต่อในหลักสูตรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์