Tag - แผนงานบูรณาการ

แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีข้อราชการที่จะแจ้งและหารือในเรื่อง แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(แผนงานบูรณาการ และแผนงานยุทธศาสตร์)
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุม
โดยมีหัวหน้าสาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประชุม
ณ วันที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 14:00 ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 12)

เอกสารประกอบการเขียนโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 http://plan.bru.ac.th/เอกสารประกอบการเขียนโครงการ-ประจำปีงบประมาณ-พ-ศ-2563

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/