Tag - โครงการนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร

โครงการนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร

โครงการนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร

สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จัด โครงการนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร

โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร 22) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/