Tag - โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน

เสร็จสิ้นโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ของชุมชนบ้านเย้ยสะแก พร้อมการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

เสร็จสิ้นโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ของชุมชนบ้านเย้ยสะแก พร้อมการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

เสร็จสิ้นโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ของชุมชนบ้านเย้ยสะแก พร้อมการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

ในวันที่ 7 เมษายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ได้เสร็จสิ้นการจัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน
การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพชุมชน
ของชุมชนบ้านเย้ยสะแก ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

พร้อมกันนั้น เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ที่กำลังจะมาถึง
คณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ
อาจารย์ ดร.กุลธิดา ธรรมรัตน์
อาจารย์ มณีนุช ให้ศิริกุล
อาจารย์ ดร.ศรันย์ จำรัสธนสาร
อาจารย์ สุภาพร บุญมี
คุณธนาภรณ์ แสงน้ำ

จึงได้ร่วมกันจัดประเพณีรดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ของชุมชนบ้านเย้ยสะแก

โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ของคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้จัดขึ้นนั้น
ได้รับความร่วมมือจากสาขาวิชาต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ มีกิจกรรมดังนี้

  • กิจกรรมการจัดการ และเพิ่มมูลค่าขยะรีไซเคิล
  • กิจกรรมการทำปุ๋ยจากธนาคารใบไม้ของชุมชน
  • กิจกรรมการทำผลิตภัณฑ์จากเกร็ดปลา เศษผ้า และของเหลือใช้ในชุมชน (การย้อมผ้า)
  • กิจกรรมการทำยาหม่อง ลูกประคบ และยาเหลือง
  • กิจกรรมการนวดแผนไทย การดูแลสุขภาพ และโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ
  • กิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษ และการควบคุมระบบการปลูกแบบ Smart Farm
  • กิจกรรมการแปรรูป และการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

กิจกรรมการแปรรูป และการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 15 ธันวาคม 2561

กิจกรรมการแปรรูป และการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 15 ธันวาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน กิจกรรมการแปรรูป และการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน
ของชุมชนเย้ยสะแก ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ในหัวข้อ “กิจกรรมการแปรรูป และการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ”
ในวันที่ 15 ธันวาคม 2561

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://food.bru.ac.th/news_pr/

กิจกรรมการทำผลิตภัณฑ์จากเกร็ดปลา เศษผ้า และของเหลือใช้ในชุมชน (การย้อมผ้า)

กิจกรรมการทำผลิตภัณฑ์จากเกร็ดปลา เศษผ้า และของเหลือใช้ในชุมชน (การย้อมผ้า)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน
กิจกรรมการทำผลิตภัณฑ์จากเกร็ดปลา เศษผ้า และของเหลือใช้ในชุมชน (การย้อมผ้า)

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน
ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ในหัวข้อ “กิจกรรมการนวดแผนไทย การดูแลสุขภาพและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ”
ในวันที่ 1 ธันวาคม 2561

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

กิจกรรมการนวดแผนไทย การดูแลสุขภาพและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ

กิจกรรมการนวดแผนไทย การดูแลสุขภาพและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ 25 พฤศจิกายน 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน
กิจกรรมการนวดแผนไทย การดูแลสุขภาพและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน
ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ในหัวข้อ “กิจกรรมการนวดแผนไทย การดูแลสุขภาพและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ”
ในวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2561

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

กิจกรรมการนวดแผนไทย การดูแลสุขภาพและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ

กิจกรรมการนวดแผนไทย การดูแลสุขภาพและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ 24 พฤศจิกายน 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน
กิจกรรมการนวดแผนไทย การดูแลสุขภาพและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน
ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ในหัวข้อ “กิจกรรมการนวดแผนไทย การดูแลสุขภาพและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ”
ในวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2561

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

กิจกรรมการทำยาหม่อง ลูกประคบ และยาเหลือง

กิจกรรมการทำยาหม่อง ลูกประคบ และยาเหลือง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน กิจกรรมการทำยาหม่อง ลูกประคบ และยาเหลือง

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน
ของชุมชนเย้ยสะแก ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ในหัวข้อ “กิจกรรมการทำยาหม่อง ลูกประคบ และยาเหลือง”
ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

กิจกรรมการทำปุ๋ยจากธนาคารใบไม้ของชุมชน วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561

กิจกรรมการทำปุ๋ยจากธนาคารใบไม้ของชุมชน วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน กิจกรรมการทำปุ๋ยจากธนาคารใบไม้ของชุมชน วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน
ของชุมชนเย้ยสะแก ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ในหัวข้อ “กิจกรรมการทำปุ๋ยจากธนาคารใบไม้ของชุมชน”
ในวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2561

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

กิจกรรมการทำปุ๋ยจากธนาคารใบไม้ของชุมชน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

กิจกรรมการทำปุ๋ยจากธนาคารใบไม้ของชุมชน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน กิจกรรมการทำปุ๋ยจากธนาคารใบไม้ของชุมชน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน
ของชุมชนเย้ยสะแก ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ในหัวข้อ “กิจกรรมการทำปุ๋ยจากธนาคารใบไม้ของชุมชน”
ในวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2561

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

กิจกรรมการจัดการและเพิ่มมูลค่าขยะรีไซเคิล ในโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน

กิจกรรมการจัดการและเพิ่มมูลค่าขยะรีไซเคิล ในโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน

โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน กิจกรรมการจัดการและเพิ่มมูลค่าขยะรีไซเคิล

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน
ของชุมชนเย้ยสะแก ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในหัวข้อ “กิจกรรมการจัดการและเพิ่มมูลค่าขยะรีไซเคิล”
ในวันที่ 20 และ 27 ตุลาคม 2561

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/