Tag - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์

ดร.กระพัน ศรีงาน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิด โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 2 ประกอบด้วยนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ ทั้งนี้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณาจารย์ เข้าร่วมยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ด้วยความยิ้มแย้ม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์