Tag - โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

ปัจฉิมนิเทศนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปัจฉิมนิเทศนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปัจฉิมนิเทศนิเทศ
นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

ปัจฉิมนิเทศนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก

คุณณัฏฐ์ธิชา ยอดไฟอินทร์ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่อง “การเตรียมตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร”

ผศ.ดร.สมศักดิ์ จีวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่อง “การลงทะเบียนบัณฑิต Online”

อาจารย์ ดร.ธนพล ตีรชาติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่อง “การจองชุดครุยปริญญาและการจองที่พัก”

วิทยากรจากบริษัทซูเปอร์เรซูเม่ จำกัด ให้ความรู้ในเรื่อง “การเขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน”

อาจารย์วิชาชา นาจำปา หัวหน้างานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่อง “การชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา”

วิทยากรจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ ให้ความรู้ในเรื่อง “สิทธิของประกันสังคม”

การจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาทราบแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนต่างๆ การเตรียมตัวก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้นักศึกษาทราบข้อมูลสำคัญในการเตรียมตัวสมัครงาน และหางานทำ วางแผนชีวิตและอาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว โดยผู้เข้าร่วมเป็นนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคปกติ จำนวน 1,500 คน ประกอบด้วยคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปัจฉิมนิเทศนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

ปัจฉิมนิเทศนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

ปัจฉิมนิเทศนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559