Tag - โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย

วันอนุรักษ์มรดกไทย

โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จำนวนผู้เข้าชม 691 views

โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย
เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้วย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กำหนดจัดโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ ในวันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐น. ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์

CR.ภาพ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้