Tag - โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม - 10 สิงหาคม 2562

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม – 10 สิงหาคม 2562

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม – 10 สิงหาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

มีตารางเรียนดังนี้
กลุ่ม 1
09:00 – 12:00 ท่อลำเลียงพืช
วิทยากร อาจารย์สิริณี จิรเจษฏา, อาจารย์วรนุช ภักดีเดชาเกียรติ

13:00 – 16:00 โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ
วิทยากร อาจารย์ ดร.สุพัทรา แตงทับทิม, ผศ.สุวรรณา จันคนา, ผศ.ดร.คงศักดิ์ ปัตตาฤทธิ์

กลุ่ม 2
09:00 – 12:00 โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ
สุพัทรา แตงทับทิม, อาจารย์ ดร.ศรัญญา มณีทอง, อาจารย์ ดร.สุกัญญา ทองขัน

13:00 – 16:00 ท่อลำเลียงพืช
อาจารย์สิริณี จิรเจษฏา, อาจารย์วรนุช ภักดีเดชาเกียรติ

กลุ่ม 3
09:00 – 12:00 โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ
อาจารย์ธัญพรรณ ฮ่อบรรทัด, ผศ.ปฏิมา จันทร์นวล, อาจารย์บัวลอย จันผกา

13:00 – 16:00 ท่อลำเลียงพืช
ผศ.ดร.ภาวิณี ศิลาเกษ, อาจารย์ ดร.สุภาพร ปาโมกข์, อาจารย์ ดร.สุขสรรค์ ชูบุญ

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม - 2 มีนาคม 2562

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม – 2 มีนาคม 2562

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม – 2 มีนาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5
ในวันที่ 2 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เพื่อจัดการศึกษาแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

มีตารางเรียนดังนี้

มัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่ม 1
08:00 – 11:00 การแยกของผสมด้วยวิธีการกรอง การสกัด และการตกผลึก
วิทยากร อาจารย์ ดร.ศรัญญา มณีทอง
12:00 – 14:30 พลังงานทดแทน
วิทยากร อาจารย์จินดาพร สืบขำเพชร
14:30 – 17:00 การทดสอบความเป็นกรด-เบส และการหาช่วง pH ของสาร
วิทยากร อาจารย์บัวลอย จันผกา

มัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่ม 2
08:00 – 10:30 พลังงานทดแทน
วิทยากร อาจารย์จินดาพร สืบขำเพชร
10:30 – 13:00 การทดสอบความเป็นกรด-เบส และการหาช่วง pH ของสาร
วิทยากร อาจารย์บัวลอย จันผกา
14:00 – 17:00 การแยกของผสมด้วยวิธีการกรอง การสกัด และการตกผลึก
วิทยากร อาจารย์ ดร.ศรัญญา มณีทอง

มัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่ม 1
08:00 – 11:00 การหาอินทรียวัตถุในดิน
วิทยากร อาจารย์วิริญรัชญ์ สื่อออก อาจารย์ ดร.คงศักดิ์ ปัตตาฤทธิ์
12:00 – 14:30 ไฟฟ้าเคมี
วิทยากร อาจารย์ ดร.สุพัทรา แตงทับทิม ผศ.สุวรรณา จันคนา
14:30 – 17:00 การหายใจระดับเซลล์
วิทยากร อาจารย์ ดร.สันธยา บุญรุ่ง อาจารย์รัตนา เพ็งเพราะ

มัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่ม 2
08:00 – 10:30 ไฟฟ้าเคมี
วิทยากร อาจารย์ ดร.สุพัทรา แตงทับทิม
10:30 – 13:00 การหายใจระดับเซลล์
วิทยากร อาจารย์ ดร.สันธยา บุญรุ่ง อาจารย์รัตนา เพ็งเพราะ
14:00 – 17:00 การหาอินทรียวัตถุในดิน
วิทยากร อาจารย์วิริญรัชญ์ สื่อออก ผศ.ปฏิมา จันทร์นวล

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพุทไธสง 2 ธันวาคม 2561

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพุทไธสง 2 ธันวาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จัดโครงการ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพุทไธสง 2 ธันวาคม 2561
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5

ระหว่างวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2561
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
09:00 – 10:30 การศึกษาโปรโตซัว – ดร.สุภาพร ปาโมกข์, อ.ดร.สุขสรรค์ ชูบุญ
10:30 – 12:00 การย้อมสีแบคทีเรียอย่างง่าย – ผศ.ดร.ภาวิณี ศิลาเกษ, อ.รัตนา เพ็งเพาะ
13:00 – 14:30 การศึกษาเซลล์ยีสต์
   อ.ดร.สันธยา บุญรุ่ง, อ.ดร.ศรัณย์ จำรัสธนสาร, ผศ.ดร.สราวุธ แก้วศรี
14:30 – 16:00 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
   ดร.ประภาพันธ์ ศิริขันธ์แสง, อ.สิริณี ยอดเมือง, อ.วรนุช ภักดีเดชาเกียรติ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
09:00 – 11:00 การชนและโมเมนตัม – อ.ธีระวิทย์ พลโคกก่อง, อ.วรุตม์ คุณสุทธิ์
12:00 – 14:00 การหาซัลเฟตในน้ำตัวอย่าง – อ.วิริญรัชญ์ สื่อออก, ผศ.สุวรรณา จันคนา
14:00 – 16:00 กฏของแก๊ส – อ.วิริญรัชญ์ สื่อออก, อ.ดร.ภัทรนันท์ ทวดอาจ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
09:00 – 10:30 การชนและโมเมนตัม – อ.ธีระวิทย์ พลโคกก่อง, อ.วรุตม์ คุณสุทธิ์
10:30 – 12:00 แม่เหล็กไฟฟ้า – อ.อุกฤษฏ์ นาจำปา, อ.อารีรัตน์ เมืองแสน
13:00 – 16:00 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
   อ.ดร.สุกัญญา ทองขัน, ผศ.ปฏิมา จันทร์นวล, อ.ธัญพรรณ ฮ่อบรรทัด

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพุทไธสง 1 ธันวาคม 2561

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพุทไธสง 2 ธันวาคม 2561

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพุทไธสง 16 กันยายน 2561

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพุทไธสง 1 ธันวาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จัดโครงการ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพุทไธสง 1 ธันวาคม 2561
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5

ระหว่างวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
09:00 – 12:00 ดาราศาสตร์เบื้องต้น – อ.สุพัตรา วงศ์ศรียา, อ.จินดาพร สืบขำเพชร
13:00 – 14:30 กิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์ – อ.วัชระ วงศา
14:30 – 16:00 ฝึกทักษะการใช้เวอร์เนียร์ และไมโครมิเตอร์ – อ.รัตนาภรณ์ สมฤทธิ์, อ.ชนิตา บุตรรัตนะ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
09:00 – 12:00 การทดสอบสารอาหารทางเคมี – อ.วิริญรัชญ์ สื่อออก, อ.ดร.สุพัทรา แตงทับทัม
13:00 – 14:30 การแยกสารด้วยโครมาโทกราฟี แบบกระดาษ คอลัมน์ และ TLC
     อ.ดร.สุกัญญา ทองขัน, อ.บัวลอย จันผกา
14:30 – 16:00 ปฏิกิริยาในชีวิตประจำวัน – อ.ดร.สุกัญญา ทองขัน, อ.ดร.ศรัญญา มณีทอง

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพุทไธสง 1 ธันวาคม 2561

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพุทไธสง 2 ธันวาคม 2561

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 - 16 กันยายน 2561

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 – 16 กันยายน 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จัดโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนลำปลายมาศ ระดับมัธยมต้น

16 กันยายน 2561

มีหัวข้อดังนี้

 • การใช้กล้องจุลทรรศน์
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.ประภาพันธ์ ศิริขันแสง
  อ.สิริณี ยอดเมือง
  ผศ.ดร.สราวุธ แก้วศรี
  ดร.ศรัญย์ จำรัสธนสาร
 • การย้อมสีแบคทีเรียอย่างง่าย
  โดยมีวิทยากรคือ
  ดร.สันธยา บุญรุ่ง
  อ.วรนุช ภักดีเดชาเกียรติ
  ผศ.ดร.ภาวิณี ศิลาเกษ
  อ.รัตนา เพ็งเพราะ
 • การศึกษาโพรโทซัว
  โดยมีวิทยากรคือ
  ดร.สุขสรรค์ ชูบุญ
  ดร.สุภาพร ปาโมกข์
 • พหุนามและการแยกตัวประกอบ
  โดยมีวิทยากรคือ
  ผศ.วชิรารักษ์ โอรสรัมย์
  อ.เฉลิมวุฒิ คำเมือง
  อ.วัชระ วงศา
 • สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.สมภพ กาญจนะ
  ผศ.สำคัญ ฮ่อบรรทัด
  อ.วิชญาพร จันทะนัน

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 - 15 กันยายน 2561

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 – 15 กันยายน 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จัดโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนลำปลายมาศ ระดับมัธยมต้น

15 กันยายน 2561

มีหัวข้อดังนี้

 • การวัดอย่างละเอียด (การใช้เวอร์เนียร์และไมโครมิเตอร์)
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.อารีรัตน์ เมืองแสน
  อ.รัตนาภรณ์ สมฤทธิ์
 • การแยกด้วยโครมาโทกราฟีแบบกระดาษ คอลัมน์ และ TLC
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.ดร.ศรัญญา มณีทอง
  อ.ดร.สุกัญญา ทองขัน
  อ.ชุลีกานต์ สายเนตร
 • การทดสอบความเป็น กรด-เบส และการหาช่วง pH ของสาร
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.บัวลอย จันผกา
  อ.ดร.คงศักดิ์ ปัตตาฤทธิ์
  ผศ.ปฏิมา จันทร์นวล
  อ.ดร.ภัทรนันท์ ทวดอาจ
 • กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.จินดาพร สืบขำเพชร
  อ.สุพัตรา วงศ์ศรียา

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 – 9 กันยายน 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จัดโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนลำปลายมาศ ระดับมัธยมปลาย

9 กันยายน 2561

มีหัวข้อดังนี้

 • การเคลื่อนที่แบบวงกลม
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.อุกฤษฏ์ นาจำปา
 • คลื่นนิ่งในเส้นเชือก
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.วรุฒ์ คุณสุทธิ์
  อ.ธีระวิทย์ พลโคกก่อง
 • การวิเคราะห์น้ำ (ซีโอดี)
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.สถิตรัตน์ รอดอารี
  อ.รุ่งเรือง งาหอม
  อ.คณิตตา ธรรมจริยวงศา
 • ปริมาณสัมพันธ์ (การหาซัลเฟตในน้ำตัวอย่าง)
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.ดร.สุพัทรา แตงทับทิม
  อ.วิริญรัชณ์ สื่อออก
  ผศ.สุวรรณา จันคนา
  อ.ธัญพรรณ ฮ่อบรรทัด

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 - 8 กันยายน 2561

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 – 8 กันยายน 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จัดโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนลำปลายมาศ ระดับมัธยมปลาย

8 กันยายน 2561

มีหัวข้อดังนี้

 • การศึกษาการแบ่งเซลล์พืช (ไมโทซิส และ ไมโอซิส)
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.ประภาพันธ์ ศิริขันธ์แสง
  อ.สิริณี ยอดเมือง
  อ.วรนุช ภักดีเดชาเกียรติ
  ผศ.ดร.สราวุธ แก้วศรี
  ดร.ศรัณย์ จำรัสธนสาร
 • ทฤษฏีจำนวน
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.วิชญาพร จันทะนัน
  อ.สมภพ กาญจนะ
  ผศ.สำคัญ ฮ่อบรรทัด
 • การย้อมสีแบคทีเรียแบบแกรม
  โดยมีวิทยากรคือ
  ผศ.ดร.ภาวิณี ศิลาเกษ
  อ.รัตนา เพ็งเพราะ
  ดร.สันธยา บุญรุ่ง
  ดร.สุขสรรค์ ชูบุญ
  ดร.สุภาพร ปาโมกข์
 • ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.วัชระ วงศา
  ผศ.วชิรารักษ์ โอรสรัมย์
  อ.เฉลิมวุฒิ คำเมือง

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 - 2 กันยายน 2561

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 – 2 กันยายน 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จัดโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

2 กันยายน 2561

มีหัวข้อดังนี้

 • กิจกรรมเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.วัชระ วงศา
  ผศ.สำคัญ ฮ่อบรรทัด
  อ.วิชญาพร จันทะนัน
 • เนื้อเยื่อท่อลำเลียงพืช
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.ประภาพันธ์ ศิริขันธ์แสง
  อ.สิริณี ยอดเมือง
 • การแยกสาร (การกลั่น การสกัดและการตกผลึก)
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.วิริญรัชญ์ สื่อออก
  อ.ดร.สุพัทรา แตงทับทิม
  อ.ดร.คงศักดิ์ ปัตตาฤทธิ์
 • ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.ธัญพรรณ ฮ่อบรรทัด
  อ.ดร.ศรัญญา มณีทอง
  ผศ.ปฏิมา จันทร์นวล
 • การประยุกต์เกี่ยวกับอัราส่วนและร้อยละ
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.เฉลิมวุฒิ คำเมือง
  อ.สมภพ กาญจนะ
  ผศ.วชิรารักษ์ โอรสรัมย์
 • การเคลื่อนที่ของวัตถุ
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.สุพัตรา วงศ์ศรียา
  อ.ธีระวิทย์ พลโคกก่อง
  อ.จินดาพร สืบขำเพชร
  อ.อุกฤษฏ์ นาจำปา

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 - 1 กันยายน 2561

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 – 1 กันยายน 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จัดโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

1 กันยายน 2561

มีหัวข้อดังนี้

 • ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.ธัญพรรณ ฮ่อบรรทัด
  อ.บัวลอย จันผกา
  อ.ชุลีกานต์ สายเนตร
 • คุณสมบัติของแสง
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.อารีรัตน์ เมืองแสน
  อ.รัตนาภรณ์ สมฤทธิ์
  อ.วรุตม์ คุณสุทธิ์
 • การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.เฉลิมวุฒิ คำเมือง
  อ.สมภพ กาญจนะ
  ผศ.วชิรารักษ์ โอรสรัมย์
 • การแบ่งเซลล์พืช
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.รัตนา เพ็งเพราะ
  ผศ.ดร.ภาวิณี ศิลาเกษ
  อ.ดร.สุขสรรค์ ชูบุญ
  อ.ดร.สุภาพร ปาโมกข์
  อ.ดร.สันธยา บุญรุ่ง
 • การแยกสาร (การกลั่น การสกัดและการตกผลึก)
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.วิริญรัชณ์ สื่อออก
  อ.ดร.ภัทรนันท์ ทวดอาจ
  อ.ดร.สุกัญญา ทองขัน
  ผศ.สุวรรณา จันคนา
 • เนื้อเยื่อท่อลำเลียงพืช
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.ดร.ศรัณย์ จำรัสธนสาร
  ผศ.ดร.สราวุธ แก้วศรี