Tag - โครงการห้องเรียนพิเศษ

โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและโรงเรียนที่มีโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียง

โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและโรงเรียนที่มีโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียง

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียง โรงเรียนพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ระดับมัธยมศึกษา

ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์