Tag - โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

โครงการปลูกและอนุรักษ์พันธุ์ไม้ดั้งเดิมของจังหวัดบุรีรัมย์ 2 เมษายน 2562

โครงการปลูกและอนุรักษ์พันธุ์ไม้ดั้งเดิมของจังหวัดบุรีรัมย์ 2 เมษายน 2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการปลูก และอนุรักษ์พันธุ์ไม้ดั้งเดิมของจังหวัดบุรีรัมย์
ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

มีผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา รวมจำนวน 60 คน

ในวันที่ 2 เมษายน 2562

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

Research2018

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน “การวิจัยและพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน”

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน “การวิจัยและพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน” 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยความร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 “การวิจัยและพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://pharm.kku.ac.th