Tag - โครงการแนะแนวการศึกษาและการรับนักศึกษา

โครงการแนะแนวการศึกษาและการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการแนะแนวการศึกษาและการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการแนะแนวการศึกษาและการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561  วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในโครงการฯ นี้ ได้รับเกียรติจากผู้บริหารเเละครูแนะแนวจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในเครือข่ายฯ จำนวนกว่า 97 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ผ่านระบบ”TCAS” ประจำปีการศึกษา 2561 ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560 ต่อไป