Tag - โปรแกรม Optitex

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบ และสร้างแบบด้วยโปรแกรม Optitex

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบ และสร้างแบบด้วยโปรแกรม Optitex

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบ และสร้างแบบด้วยโปรแกรม Optitex

โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สืบศักดิ์ ก้อนคำดี หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ เป็นประธานในพิธีเปิด

และได้รับเกียรติจาก ดร.จารุณี ชัยโชติอนันต์ ข้าราชการบำนาญสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เป็นวิทยากรให้ความรู้

ระหว่างวันที่ 12 – 26 กุมภาพันธ์ 2562 และ วันที่ 1 – 10 มีนามคม 2562
ณ ห้องประชุมทานตะวัน อาคาร 12 คณะวิทยาศาสตร์

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/