Tag - โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม - 10 สิงหาคม 2562

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม – 10 สิงหาคม 2562

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม – 10 สิงหาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

มีตารางเรียนดังนี้
กลุ่ม 1
09:00 – 12:00 ท่อลำเลียงพืช
วิทยากร อาจารย์สิริณี จิรเจษฏา, อาจารย์วรนุช ภักดีเดชาเกียรติ

13:00 – 16:00 โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ
วิทยากร อาจารย์ ดร.สุพัทรา แตงทับทิม, ผศ.สุวรรณา จันคนา, ผศ.ดร.คงศักดิ์ ปัตตาฤทธิ์

กลุ่ม 2
09:00 – 12:00 โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ
สุพัทรา แตงทับทิม, อาจารย์ ดร.ศรัญญา มณีทอง, อาจารย์ ดร.สุกัญญา ทองขัน

13:00 – 16:00 ท่อลำเลียงพืช
อาจารย์สิริณี จิรเจษฏา, อาจารย์วรนุช ภักดีเดชาเกียรติ

กลุ่ม 3
09:00 – 12:00 โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ
อาจารย์ธัญพรรณ ฮ่อบรรทัด, ผศ.ปฏิมา จันทร์นวล, อาจารย์บัวลอย จันผกา

13:00 – 16:00 ท่อลำเลียงพืช
ผศ.ดร.ภาวิณี ศิลาเกษ, อาจารย์ ดร.สุภาพร ปาโมกข์, อาจารย์ ดร.สุขสรรค์ ชูบุญ

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 28 มิถุนายน 2562

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 28 มิถุนายน 2562

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 28 มิถุนายน 2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์
ร่วมกับ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม และโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 15)

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธาน

ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
นายกาญจนพงษ์ ตราชู ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม
นายมานัส เวียงวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
พร้อมด้วยคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม, โรงเรียนเมืองบัวหลวงวิทยาคม

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/