Tag - โรงเรียนพุทไธสง

โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและโรงเรียนที่มีโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียง

โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและโรงเรียนที่มีโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียง

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียง โรงเรียนพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ระดับมัธยมศึกษา

ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพุทไธสง 2 ธันวาคม 2561

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพุทไธสง 2 ธันวาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จัดโครงการ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพุทไธสง 2 ธันวาคม 2561
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5

ระหว่างวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2561
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
09:00 – 10:30 การศึกษาโปรโตซัว – ดร.สุภาพร ปาโมกข์, อ.ดร.สุขสรรค์ ชูบุญ
10:30 – 12:00 การย้อมสีแบคทีเรียอย่างง่าย – ผศ.ดร.ภาวิณี ศิลาเกษ, อ.รัตนา เพ็งเพาะ
13:00 – 14:30 การศึกษาเซลล์ยีสต์
   อ.ดร.สันธยา บุญรุ่ง, อ.ดร.ศรัณย์ จำรัสธนสาร, ผศ.ดร.สราวุธ แก้วศรี
14:30 – 16:00 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
   ดร.ประภาพันธ์ ศิริขันธ์แสง, อ.สิริณี ยอดเมือง, อ.วรนุช ภักดีเดชาเกียรติ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
09:00 – 11:00 การชนและโมเมนตัม – อ.ธีระวิทย์ พลโคกก่อง, อ.วรุตม์ คุณสุทธิ์
12:00 – 14:00 การหาซัลเฟตในน้ำตัวอย่าง – อ.วิริญรัชญ์ สื่อออก, ผศ.สุวรรณา จันคนา
14:00 – 16:00 กฏของแก๊ส – อ.วิริญรัชญ์ สื่อออก, อ.ดร.ภัทรนันท์ ทวดอาจ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
09:00 – 10:30 การชนและโมเมนตัม – อ.ธีระวิทย์ พลโคกก่อง, อ.วรุตม์ คุณสุทธิ์
10:30 – 12:00 แม่เหล็กไฟฟ้า – อ.อุกฤษฏ์ นาจำปา, อ.อารีรัตน์ เมืองแสน
13:00 – 16:00 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
   อ.ดร.สุกัญญา ทองขัน, ผศ.ปฏิมา จันทร์นวล, อ.ธัญพรรณ ฮ่อบรรทัด

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพุทไธสง 1 ธันวาคม 2561

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพุทไธสง 2 ธันวาคม 2561

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพุทไธสง 16 กันยายน 2561

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพุทไธสง 1 ธันวาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จัดโครงการ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพุทไธสง 1 ธันวาคม 2561
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5

ระหว่างวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
09:00 – 12:00 ดาราศาสตร์เบื้องต้น – อ.สุพัตรา วงศ์ศรียา, อ.จินดาพร สืบขำเพชร
13:00 – 14:30 กิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์ – อ.วัชระ วงศา
14:30 – 16:00 ฝึกทักษะการใช้เวอร์เนียร์ และไมโครมิเตอร์ – อ.รัตนาภรณ์ สมฤทธิ์, อ.ชนิตา บุตรรัตนะ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
09:00 – 12:00 การทดสอบสารอาหารทางเคมี – อ.วิริญรัชญ์ สื่อออก, อ.ดร.สุพัทรา แตงทับทัม
13:00 – 14:30 การแยกสารด้วยโครมาโทกราฟี แบบกระดาษ คอลัมน์ และ TLC
     อ.ดร.สุกัญญา ทองขัน, อ.บัวลอย จันผกา
14:30 – 16:00 ปฏิกิริยาในชีวิตประจำวัน – อ.ดร.สุกัญญา ทองขัน, อ.ดร.ศรัญญา มณีทอง

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพุทไธสง 1 ธันวาคม 2561

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพุทไธสง 2 ธันวาคม 2561

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

PR_science2018

คณะวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่แนะแนวหลักสูตรการศึกษา ณ โรงเรียนพุทไธสง

คณะวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่แนะแนวหลักสูตรการศึกษา ณ โรงเรียนพุทไธสง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์สกรณ์  บุษบง อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยนักศึกษา เข้าแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนพุทไธสง ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดนิทรรศการแนะนำหลักสูตรทั้ง 12 สาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมนำเสนอหลักสูตร แนวทางการศึกษา สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง ให้กับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง พร้อมมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ตอบคำถามและเล่นเกมส์เพื่อชิงรางวัลรับของที่ระลึกเล็ก ๆ น้อย ๆ จากคณะวิทยาศาสตร์

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการความรู้สู่เยาวชน อบรมโครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการความรู้สู่เยาวชน อบรมโครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการความรู้สู่เยาวชน อบรมโครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีและต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนพุทไธสง ที่ได้เข้ามาอบรมในโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและโรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนพุทไธสง เมื่อวันที่ 6 และ 14 มกราคม 2561 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณาจารย์สาขาวิชา เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เป็นวิทยากรอบรมเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการทำปฏิบัติการด้านเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เพื่อให้นักเรียนได้มีความเชื่อมั่นในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นประโยชน์พื้นฐานในการเรียนต่อไปในอนาคตและเป็นการสร้างความเชี่ยวชาญให้กับนักเรียน