Tag - โรงเรียนภัทรบพิตร

พิธีลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และโรงเรียนภัทรบพิตร

พิธีลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และโรงเรียนภัทรบพิตร

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และโรงเรียนภัทรบพิตร นำโดย รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ นายธัชเวชช์ ศานติบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรบพิตรได้ร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) ร่วมด้วย ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ นายบัญชา จันมาค้อ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนภัทรบพิตร

ในพิธีลงนามในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และโรงเรียนภัทรบพิตรได้ตกลงร่วมมือในการสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมเชิงวิทยาการ สร้างความรู้ และสร้างเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์อันนำไปสู่การสร้าง และขยายโอกาสการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา อาจารย์ ก่อให้เกิดแนวทางร่วมกันในการทำกิจกรรม งานวิจัย และพัฒนาที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติร่วมกัน

มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการความรู้สู่เยาวชน อบรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนภัทรบพิตร

มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการความรู้สู่เยาวชน อบรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนภัทรบพิตร

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอแสดงความยินดีและต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  ที่ได้เข้ามาอบรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนที่เข้าอบรมมีความเชื่อมั่นในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นประโยชน์พื้นฐานในการเรียนต่อไปในอนาคตและเป็นการสร้างความเชี่ยวชาญ ผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เป็นวิทยากรอบรมโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ ฝึกปฏิบัติการและประสบการณ์ในการทำปฏิบัติการด้านเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐  กันยายนต์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแนะแนวการศึกษาในงาน Pb Open House 2018

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแนะแนวการศึกษาในงาน Pb Open House 2018

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแนะแนวการศึกษาในงาน Pb Open House 2018

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.กุลธิดา ธรรมรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์มณีนุช ให้ศิริกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา ณ โรงเรียนภัทรบพิตร ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 ในงาน Open House Pb Open House 2018 เปิดรั้วเทา-เหลือง เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดนิทรรศการนำเสนอหลักสูตรทั้ง 12 สาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ แนะแนวทางการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพในอนาคต ให้กับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง พร้อมเล่นเกมส์เพื่อชิงรางวัลรับของที่ระลึกเล็ก ๆ น้อย ๆ จากคณะวิทยาศาสตร์