Tag - โรงเรียนลำปลายมาศ

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 - 16 กันยายน 2561

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 – 16 กันยายน 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จัดโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนลำปลายมาศ ระดับมัธยมต้น

16 กันยายน 2561

มีหัวข้อดังนี้

 • การใช้กล้องจุลทรรศน์
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.ประภาพันธ์ ศิริขันแสง
  อ.สิริณี ยอดเมือง
  ผศ.ดร.สราวุธ แก้วศรี
  ดร.ศรัญย์ จำรัสธนสาร
 • การย้อมสีแบคทีเรียอย่างง่าย
  โดยมีวิทยากรคือ
  ดร.สันธยา บุญรุ่ง
  อ.วรนุช ภักดีเดชาเกียรติ
  ผศ.ดร.ภาวิณี ศิลาเกษ
  อ.รัตนา เพ็งเพราะ
 • การศึกษาโพรโทซัว
  โดยมีวิทยากรคือ
  ดร.สุขสรรค์ ชูบุญ
  ดร.สุภาพร ปาโมกข์
 • พหุนามและการแยกตัวประกอบ
  โดยมีวิทยากรคือ
  ผศ.วชิรารักษ์ โอรสรัมย์
  อ.เฉลิมวุฒิ คำเมือง
  อ.วัชระ วงศา
 • สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.สมภพ กาญจนะ
  ผศ.สำคัญ ฮ่อบรรทัด
  อ.วิชญาพร จันทะนัน
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 - 15 กันยายน 2561

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 – 15 กันยายน 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จัดโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนลำปลายมาศ ระดับมัธยมต้น

15 กันยายน 2561

มีหัวข้อดังนี้

 • การวัดอย่างละเอียด (การใช้เวอร์เนียร์และไมโครมิเตอร์)
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.อารีรัตน์ เมืองแสน
  อ.รัตนาภรณ์ สมฤทธิ์
 • การแยกด้วยโครมาโทกราฟีแบบกระดาษ คอลัมน์ และ TLC
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.ดร.ศรัญญา มณีทอง
  อ.ดร.สุกัญญา ทองขัน
  อ.ชุลีกานต์ สายเนตร
 • การทดสอบความเป็น กรด-เบส และการหาช่วง pH ของสาร
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.บัวลอย จันผกา
  อ.ดร.คงศักดิ์ ปัตตาฤทธิ์
  ผศ.ปฏิมา จันทร์นวล
  อ.ดร.ภัทรนันท์ ทวดอาจ
 • กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.จินดาพร สืบขำเพชร
  อ.สุพัตรา วงศ์ศรียา

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 – 9 กันยายน 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จัดโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนลำปลายมาศ ระดับมัธยมปลาย

9 กันยายน 2561

มีหัวข้อดังนี้

 • การเคลื่อนที่แบบวงกลม
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.อุกฤษฏ์ นาจำปา
 • คลื่นนิ่งในเส้นเชือก
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.วรุฒ์ คุณสุทธิ์
  อ.ธีระวิทย์ พลโคกก่อง
 • การวิเคราะห์น้ำ (ซีโอดี)
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.สถิตรัตน์ รอดอารี
  อ.รุ่งเรือง งาหอม
  อ.คณิตตา ธรรมจริยวงศา
 • ปริมาณสัมพันธ์ (การหาซัลเฟตในน้ำตัวอย่าง)
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.ดร.สุพัทรา แตงทับทิม
  อ.วิริญรัชณ์ สื่อออก
  ผศ.สุวรรณา จันคนา
  อ.ธัญพรรณ ฮ่อบรรทัด
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 - 8 กันยายน 2561

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 – 8 กันยายน 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จัดโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนลำปลายมาศ ระดับมัธยมปลาย

8 กันยายน 2561

มีหัวข้อดังนี้

 • การศึกษาการแบ่งเซลล์พืช (ไมโทซิส และ ไมโอซิส)
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.ประภาพันธ์ ศิริขันธ์แสง
  อ.สิริณี ยอดเมือง
  อ.วรนุช ภักดีเดชาเกียรติ
  ผศ.ดร.สราวุธ แก้วศรี
  ดร.ศรัณย์ จำรัสธนสาร
 • ทฤษฏีจำนวน
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.วิชญาพร จันทะนัน
  อ.สมภพ กาญจนะ
  ผศ.สำคัญ ฮ่อบรรทัด
 • การย้อมสีแบคทีเรียแบบแกรม
  โดยมีวิทยากรคือ
  ผศ.ดร.ภาวิณี ศิลาเกษ
  อ.รัตนา เพ็งเพราะ
  ดร.สันธยา บุญรุ่ง
  ดร.สุขสรรค์ ชูบุญ
  ดร.สุภาพร ปาโมกข์
 • ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.วัชระ วงศา
  ผศ.วชิรารักษ์ โอรสรัมย์
  อ.เฉลิมวุฒิ คำเมือง
แนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนลำปลายมาศ

แนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนลำปลายมาศ

แนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนลำปลายมาศ

อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำคณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียน โรงเรียนลำปลายมาศ ณ โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 โดยคณาจารย์และนักศึกษานำเสนอหลักสูตรที่น่าสนใจในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมแนวทางการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นทางเลือกให้นักเรียน โรงเรียนลำปลายมาศ ได้เข้ามารับรู้ แนวทาง การเรียนต่อหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร จบแล้วทำงานอะไร นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร์อีกด้วย