Tag - โรงเรียนสตึก

คณะวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่แนะแนวหลักสูตรการศึกษา ณ โรงเรียนสตึก 8 กุมภาพันธ์ 2562

คณะวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่แนะแนวหลักสูตรการศึกษา ณ โรงเรียนสตึก 8 กุมภาพันธ์ 2562

คณะวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่แนะแนวหลักสูตรการศึกษา ณ โรงเรียนสตึก 8 กุมภาพันธ์ 2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ดร.ทิพย์วัลย์ แสนคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
พร้อมด้วย ดร.กุลธิดา ธรรมรัตน์ ดร.ธีรารัตน์ จีระมะกร อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
และ ดร.ภัทรนันท์ ทวดอาจ อาจารย์สาขาวิชาเคมี

โดยมีนายโกศล เสนาปักธงไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก พร้อมนักเรียนให้การต้อนรับ
เข้าแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 8 กุภาพันธ์ 2562

ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดนิทรรศการแนะนำหลักสูตรทั้ง 12 สาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์
พร้อมนำเสนอหลักสูตร แนวทางการศึกษา สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง
ให้กับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง พร้อมมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ตอบคำถาม
และเล่นเกมส์เพื่อชิงรางวัลรับของที่ระลึกเล็กๆ น้อยๆ จากคณะวิทยาศาสตร์

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตึก - 20 มกราคม 2562

การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตึก – 20 มกราคม 2562

การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตึก – 20 มกราคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะ การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตึก
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4
ในวันที่ 20 มกราคม 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2561

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
08:30 – 12:00 – การแยกสาร
          อ.ธัญพรรณ ฮ่อบรรทัด, อ.ชุลีกานต์ สายเนตร, อ.บัวลอย จันผกา
13:00 – 15:30 – กฎการณ์อนุรักษ์พลังงาน/การเคลื่อนที่ของวัตถุ
          อ.อารีรัตน์ เมืองแสน, อ.ธีระวิทย์ พลโคกก่อง, อ.อุกฤษฏ์ นาจำปา
15:30 – 16:30 – เนื้อเยื่อและท่อลำเลียง
          ผศ.ดร.สราวุธ แก้วศรี, อ.ดร.ประภาพันธ์ ศิริขันธ์แสง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
08:30 – 12:00 – ดาราศาสตร์
          อ.สุพัตรา วงศ์ศรียา, อ.จินดาพร สืบขำเพชร, อ.วรุตม์ คุณสุทธิ์
11:00 – 12:00 – ความสัมพันธ์ระหว่างมวล แรงปฏิกิริยา ความเร่ง โดยใช้ Air
          อ.รัตนาภรณ์ สมฤทธิ์, อ.ปัฐพงศ์ เทียมตรี
13:00 – 16:30 – เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
          ผศ.ดร.ภาวิณี ศิลาเกษ, อ.สิริณี ยอดเมือง, อ.วรนุช ภัคดีเดชาเกียรติ

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

 

การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตึก 19 มกราคม 2562

การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตึก 19 มกราคม 2562

การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตึก 19 มกราคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะ การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตึก
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4
ในวันที่ 19 มกราคม 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2561

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
08:30 – 11:00 – การใช้อุปกรณ์เครื่องแก้วและอื่นๆ
อ.ธัญพรรณ ฮ่อบรรทัด, อ.ดร.สุพัทรา แตงทับทิม, ผศ.สุวรรณา จันคนา
11:00 – 12:00 – การทดสอบความเป็นกรด – เบส ของสารในชีวิตประจำวัน
อ.ธัญพรรณ ฮ่อบรรทัด, อ.ดร.ศรัญญา มณีทอง
13:00 – 16:30 – ความรู้สึกเชิงจำนวน
อ.ธัญพรรณ ฮ่อบรรทัด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
08:30 – 11:00 การประยุกต์ใช้กฏของแก๊ส
อ.วิริญรัชญ์ สื่อออก, อ.ดร.คงศักดิ์ ปัตตาฤทธิ์
11:00 – 12:00 การวิเคราะห์กลุ่มของสารละลาย
อ.วิริญรัชญ์ สื่อออก, ผศ.ปฏิมา จันทร์นวล
13:00 – 16:30 ภาคตัดกรวย
อ.วิชญาพร จันทะนัน

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์สกรณ์ บุษบงและนักศึกษา แนะแนวหลักสูตร ณ โรงเรียนสตึก

คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์สกรณ์ บุษบงและนักศึกษา แนะแนวหลักสูตร ณ โรงเรียนสตึก

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์สกรณ์ บุษบงและนักศึกษา
แนะแนวหลักสูตร โรงเรียนสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้แนะนำหลักสูตรทั้ง 12 สาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์
โดยคณาจารย์นำเสนอหลักสูตรที่น่าสนใจประกอบกับแนวทางการศึกษา สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง
ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สร้างความรู้ความเข้าใจการศึกษาต่อในหลักสูตรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์

อบรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์

มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการความรู้สู่เยาวชน อบรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตึก

มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการความรู้สู่เยาวชน อบรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตึก

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอแสดงความยินดีและต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสตึก อำเภอ สตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ที่ได้เข้ามาอบรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนที่เข้าอบรมมีความเชื่อมั่นในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นประโยชน์พื้นฐานในการเรียนต่อไปในอนาคตและเป็นการสร้างความเชี่ยวชาญ ผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เป็นวิทยากรอบรมโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ ฝึกปฏิบัติการและประสบการณ์ในการทำปฏิบัติการด้านเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3-4  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 31 คน  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

 

คณะวิทยาศาสตร์แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสตึก

คณะวิทยาศาสตร์แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสตึก

คณะวิทยาศาสตร์ แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสตึก

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสตึก ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้นำเสนอหลักสูตรทั้ง 12 สาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ในการนี้ได้นำเสนอหลักสูตรการเรียนการสอนว่าเกี่ยวกับอะไร แนวทางการศึกษาเป็นอย่างไร สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพอะไร ให้กับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง พร้อมทั้งมีกิจกรรมเล็กน้อยและมอบของที่ระลึกให้กับนักเรียนที่เข้ารวมกิจกรรม