Tag - โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล

คณะวิทยาศาสตร์ ขับเคลื่อนการแนะแนวหลักสูตรการศึกษาณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยาไพศาล

คณะวิทยาศาสตร์ ขับเคลื่อนการแนะแนวหลักสูตรการศึกษา ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล

คณะวิทยาศาสตร์ ขับเคลื่อนการแนะแนวหลักสูตรการศึกษา
ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติศักดิ์ นามวิชา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561 ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดนิทรรศการแนะนำหลักสูตรทั้ง 12 สาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ โดยคณาจารย์นำเสนอหลักสูตรที่น่าสนใจในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ประกอบกับแนวทางการศึกษา สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สร้างความรู้ความเข้าใจการศึกษาต่อในหลักสูตรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์