Tag - โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม

มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการความรู้สู่เยาวชน อบรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองหนองกี่พิทยาคม

มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการความรู้สู่เยาวชน อบรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอแสดงความยินดีและต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์  ที่ได้เข้ามาอบรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนที่เข้าอบรมมีความเชื่อมั่นในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นประโยชน์พื้นฐานในการเรียนต่อไปในอนาคตและเป็นการสร้างความเชี่ยวชาญ ผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เป็นวิทยากรอบรมโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ ฝึกปฏิบัติการและประสบการณ์ในการทำปฏิบัติการด้านเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓  กันยายนต์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 - 2 กันยายน 2561

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 – 2 กันยายน 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จัดโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

2 กันยายน 2561

มีหัวข้อดังนี้

 • กิจกรรมเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.วัชระ วงศา
  ผศ.สำคัญ ฮ่อบรรทัด
  อ.วิชญาพร จันทะนัน
 • เนื้อเยื่อท่อลำเลียงพืช
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.ประภาพันธ์ ศิริขันธ์แสง
  อ.สิริณี ยอดเมือง
 • การแยกสาร (การกลั่น การสกัดและการตกผลึก)
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.วิริญรัชญ์ สื่อออก
  อ.ดร.สุพัทรา แตงทับทิม
  อ.ดร.คงศักดิ์ ปัตตาฤทธิ์
 • ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.ธัญพรรณ ฮ่อบรรทัด
  อ.ดร.ศรัญญา มณีทอง
  ผศ.ปฏิมา จันทร์นวล
 • การประยุกต์เกี่ยวกับอัราส่วนและร้อยละ
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.เฉลิมวุฒิ คำเมือง
  อ.สมภพ กาญจนะ
  ผศ.วชิรารักษ์ โอรสรัมย์
 • การเคลื่อนที่ของวัตถุ
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.สุพัตรา วงศ์ศรียา
  อ.ธีระวิทย์ พลโคกก่อง
  อ.จินดาพร สืบขำเพชร
  อ.อุกฤษฏ์ นาจำปา
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 - 1 กันยายน 2561

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 – 1 กันยายน 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จัดโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

1 กันยายน 2561

มีหัวข้อดังนี้

 • ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.ธัญพรรณ ฮ่อบรรทัด
  อ.บัวลอย จันผกา
  อ.ชุลีกานต์ สายเนตร
 • คุณสมบัติของแสง
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.อารีรัตน์ เมืองแสน
  อ.รัตนาภรณ์ สมฤทธิ์
  อ.วรุตม์ คุณสุทธิ์
 • การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.เฉลิมวุฒิ คำเมือง
  อ.สมภพ กาญจนะ
  ผศ.วชิรารักษ์ โอรสรัมย์
 • การแบ่งเซลล์พืช
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.รัตนา เพ็งเพราะ
  ผศ.ดร.ภาวิณี ศิลาเกษ
  อ.ดร.สุขสรรค์ ชูบุญ
  อ.ดร.สุภาพร ปาโมกข์
  อ.ดร.สันธยา บุญรุ่ง
 • การแยกสาร (การกลั่น การสกัดและการตกผลึก)
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.วิริญรัชณ์ สื่อออก
  อ.ดร.ภัทรนันท์ ทวดอาจ
  อ.ดร.สุกัญญา ทองขัน
  ผศ.สุวรรณา จันคนา
 • เนื้อเยื่อท่อลำเลียงพืช
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.ดร.ศรัณย์ จำรัสธนสาร
  ผศ.ดร.สราวุธ แก้วศรี