Tag - 23 สิงหาคม 2561

พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2561

พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2561

พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2561
ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาการอธิการบดี เป็นประธานในพิธี