ระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561

ระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561

ระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรีมย์ได้มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้บุคากรของมหาวิทยาลัยผลิตงานวิจัย
หรือผลงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ เพื่อสามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในระดับต่างๆ
หรือสามารถนำไปจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาได้

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน มีดังนี้

 • ผลงานทางวิชาการที่ได้รับค่าตอบแทนตามสัดส่วน (ร้อยละ)
 • ในกรณีที่ผู้เขียนร่วมสังกัดกับผู้เขียนหน่วยงานอื่น ผลงานทางวิชาการ และผลงานสร้างสรรค์ที่จะได้รับค่าตอบแทน
  จะต้องเป็นผู้เขียนที่มีชื่อแรก (First Author) หรือชื่อหลัก (Corresponding Author)
  ที่ระบุสังกัดเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และจะได้รับค่าตอบแทนตามสัดส่วน (ร้อยละ) ที่ผู้เขียนร่วมทุกคนระบุไว้

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2561

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัด ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุม
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ร่วมประชุม

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 12)

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ สมัยวิสามัญครั้งที่ 2/2561

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2561

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ สมัยวิสามัญ
นำโดย ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมดาวเรือง (ห้อง 12104) ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

วิ่งกับพยาบาลเพื่อการกุศล 2561

วิ่งกับพยาบาลเพื่อการกุศล 2561

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ชมรมพยาบาล จังหวัดบุรีรัมย์ และชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพ จังหวัดบุรีรัมย์

ขอเชิญชวนพยาบาล บุคคลากรทางการแพทย์และประชาชนร่วมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพและสมทบกองทุนสวัสดิการสำหรับพยาบาล เนื่องในสัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติ 2561 วิ่งกับพยาบาลเพื่อการกุศล

ภายใต้ชื่อกิจกรรม พยาบาลชวนวิ่ง เพื่อสุขภาพ (Nurses Run for Health 2018)

โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมดังนี้

ระยะทางการวิ่ง มี 3 ระยะ ได้แก่

 • 10.5 กิโลเมตร เวลาในการปล่อยตัวนักกีฬา 05:30 น.
 • 5 กิโลเมตร เวลาในการปล่อยตัวนักกีฬา 05:45 น.
 • 2.5 กิโลเมตร เวลาในการปล่อยตัวนักกีฬา 06:00 น.

แบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

 • ประเภทที่ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 30 ปี
 • ประเภทที่ 2 รุ่นอายุ 30-39 ปี
 • ประเภทที่ 3 รุ่นอายุ 40-49 ปี
 • ประเภทที่ 4 รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป

โดยงานจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 05.00 – 9.00 น.
ณ BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญครั้งที่ 6/2561

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2561

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ
นำโดย ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น.
ณ ห้องประชุมดาวเรือง (ห้อง 12104) ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และข้อควรรู้การเบิกจ่ายปี 2561

ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และข้อควรรู้การเบิกจ่ายปี 2561

ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และข้อควรรู้การเบิกจ่ายปี 2561 และเอกสารแนบที่ถูกต้องของงานการเงิน ปี 2562

 1. การตัดยอดเอกสารงบรายได้ และงบแผ่นดิน
 2. การเบิกจ่ายค่าวัสดุงบรายได้ และงบแผ่นดิน
 3. ค่าอาหารและค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
 4. ค่าตอบแทนวิทยากร
 5. การจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน

รายชื่อนักเรียน ที่เข้าแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

เกียรติบัตร รายชื่อนักเรียน ที่เข้าแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

เกียรติบัตร รายชื่อนักเรียน ที่เข้าแข่งขันทางวิทยาศาสตร์
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

ลำดับรายละเอียดดาวน์โหลด
1เกียรติบัตร การเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายdownload
2เกียรติบัตร การเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นdownload
3เกียรติบัตร การเข้าร่วมอบรมโครงการงานประดิษฐ์จากผ้าสักหลาดdownload
4เกียรติบัตร การเข้าร่วมการแข่งขัน เครื่องบินพลังยาง สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นdownload
5เกียรติบัตร การเข้าร่วมการแข่งขัน วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้นdownload
6เกียรติบัตร การเข้าร่วมการแข่งขัน SUDOKU สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายdownload

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ สมัยวิสามัญครั้งที่ 1/2561

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ สมัยวิสามัญครั้งที่ 1/2561

คณะวิทยาศาสตร์ จัดประชุมข้อราชการและหารือเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2562
และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 15.30
ณ ห้องประชุมดาวเรือง (ห้อง 12104) ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาคาร 12 ชั้น 1

คณะผู้บริหารคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ร่วมทำบุญตักบาตร ในวันพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและพิธีมอบเครื่องหมายมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษา ปีที่ 1 ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561

คณะผู้บริหารคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ร่วมทำบุญตักบาตร ในวันพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและพิธีมอบเครื่องหมายมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษา ปีที่ 1 ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561

คณะผู้บริหารคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ร่วมทำบุญตักบาตรกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เนื่องในวันพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและพิธีมอบเครื่องหมายมหาวิทยาลัย
แก่นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ ลาน BRU โดม

กิจกรรมการสอบแข่งขันสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ม.ปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี 2561

กิจกรรมการสอบแข่งขันสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ม.ปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมการสอบแข่งขันสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ของนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร 22) และ อาคารคณะเทคโนอุตสาหกรรม อาคาร 18 เมื่อวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2561 แบ่งประเภทการสอบแข่งขัน ได้ดังนี้
วิชาคณิตศาสตร์ สอบวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 09.00-11.00 น.
วิชาเคมี สอบวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 13.00-15.00 น.
วิชาฟิสิกส์ สอบวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 09.00-11.00 น.
วิชาชีววิทยา สอบวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 13.00-15.00 น.


การจัดสอบแข่งขันในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบแข่งขัน คือ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดบุรีรัมย์และใกล้เคียง
และจะต้องได้รับการรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษาหรือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยมีนักเรียนที่สนใจเข้ารับการแข่งขันจำนวนมาก ลักษณะเนื้อหาของแบบทดสอบ เป็นแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจในวิชา คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยาและฟิสิกส์ โดยเนื้อหาครอบคลุมสาระการเรียนรู้ของแต่ละวิชา