คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2562

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2562

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัด ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2562
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุม
พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน

สรุปจำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
การจัดกิจกรรมการแข่งขันและค่ายวิชาการเนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 12)

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2562

คณะวิทยาศาสตร์, ประชุมสมัยสามัญ, ครั้งที่ 3/2562

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัด ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2562
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุม
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ร่วมประชุม

ณ วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 12)

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2562

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัด ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2562
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุม

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ร่วมประชุม
เพื่ออนุมัติเกรดนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ก่อนนำส่งฝ่ายทะเบียน

ณ วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 12)

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2562

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัด ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2562
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุม
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ร่วมประชุม ข้อราชการต่างๆ ที่จะแจ้งให้ทราบ
และพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะ
พร้อมปรึกษาหารือในการดำเนินงานของคณะและมหาวิทยาลัยในเรื่องต่างๆ

ณ วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 12)

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

การประชุมผู้บริหารและครูแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2562

การประชุมผู้บริหารและครูแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2562

การประชุมผู้บริหารและครูแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2562

การประชุมผู้บริหารและครูแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งนี้
ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์มาลินี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในครั้งนี้

โดยมีคณะผู้บริหารและครูแนะแนวจากโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียงจำนวน 97 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ

กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมแนะนำหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2562
เพื่อให้คณะผู้บริหารและครูแนะแนวรับทราบข้อมูลทางการศึกษาและชี้แนวทางการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2562

โดยอธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
และข้อมูลเกี่ยวกับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอเนกคุณาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย ครั้งที่ 1/2562

ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย ครั้งที่ 1/2562

เรียนคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้อนุมัติเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เพื่อให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดสรรทุนให้แก่โครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจาก
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผ่านระบบ NRMS ประจำปีงบประมาณ 2562

สามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวการบริหารจัดการโครงการในปีงบประมาณ 2562 ได้ที่

website: http://rdi.bru.ac.th/
หมายเลขโทรศัพท์: 044-611-221 ต่อ 7301
มือถือ: 08-5023-8687
Email: rdibru@hotmail.com

การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยภายในระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ 2562

การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยภายในระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศ การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยภายในระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ 2562

บันทึกข้อความ การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยภายในระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ 2562

 

 

ดาวน์โหลดประกาศ

ดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการวิจัย