Tag - 26 สิงหาคม 2561

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 – 26 สิงหาคม 2561

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 – 26 สิงหาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จัดโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนนางรอง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

26 สิงหาคม 2561

มีหัวข้อดังนี้

 • กิจกรรมเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.เฉลิมวุฒิ คำเมือง
 • เนื้อเยื่อท่อลำเลียงพืช
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.ประภาพันธ์ ศิริขันธ์แสง
  อ.สิริณี ยอดเมือง
 • การเคลื่อนที่ของวัตถุ
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.สุพัตรา วงศ์ศรียา
  อ.ธีระวิทย์ พลโคกก่อง
  อ.จินดาพร สืบขำเพชร
  อ.อุกฤษฏ์ นาจำปา
 • ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.ชุลีกานต์ สายเนตร
  อ.ดร.ศรัญญา มณีทอง
  ผศ.ปฏิมา จันทร์นวล
 • การแบ่งเซลล์พืช
  อ.รัตนา เพ็งเพราะ
  ผศ.ดร.ภาวิณี ศิลาเกษ
  อ.ดร.สุขสรรค์ ชูบุญ
  อ.ดร.สุภาพร ปาโมกข์
  อ.ดร.สันธยา บุญรุ่ง
 • การแยกสาร (การกลั่นการสกัดและการตกผลึก)
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.ดร.สุกัญญา ทองขัน
  อ.ดร.ภัทรนันท์ ทวดอาจ
  อ.วิริญรัชญ์ สื่อออก
  ผศ.สุวรรณา จันคนา
  อ.ดร.สุพัทรา แตงทับทิม
  อ.ดร.คงศักดิ์ ปัตตาฤทธิ์
ทำบุญรับขวัญน้องใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

ทำบุญรับขวัญน้องใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

ทำบุญรับขวัญน้องใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

โครงการทำบุญรับขวัญน้องใหม่
พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พิธีจัดขึ้น ณ อาคาร ๒๒