Tag - 30 สิงหาคม 2561

สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดอบรมกีฬาคอร์ฟบอล วันที่ 30 สิงหาคม 2561

สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดอบรมกีฬาคอร์ฟบอล วันที่ 30 สิงหาคม 2561

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลไทย จัดการอบรมกีฬาคอร์ฟบอล
โดย ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรมกีฬาคอร์ฟบอล

ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2561 ณ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ และโดมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร์ นายกสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลไทย และคณะวิทยากรเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้