Tag - 6 สิงหาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์รับการประเมินประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 6 สิงหาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์รับการประเมินประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 6 สิงหาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม ทานตะวัน 12102
ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พินิจ หวังสมนึก ประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ จูมวงษ์ อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ กรรมการและอาจารย์สิริณี ยอดเมือง เลขานุการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรชีววิทยา

ณ ห้องประชุม ดาวเรือง 12104 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประวรดา โภชนจันทร์ ประธาน รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สนั่นเมือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง กรรมการและอาจารย์ ดร.ธีรารัตน์ จีระมะกร เลขานุการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561